Thomas Eagleton Pledges Support to the McGovern-Shriver Ticket
1972-8-8
Thomas Eagleton pledges his support to the McGovern-Shriver ticket.
Associated people: