Thomas Francis Eagleton
1700-1-1
Portrait of Thomas Francis Eagleton.Associated people: